Τά αποτελέσματα τής Ουνίας, ήταν θεαματικά....

Ή ουνία είναι μέσο πού χρησιμοποίησε ή Χριστιανική Δύση, γιά νά καθυποτάξει Όρθόδοξες καί μή Έκκλησίες στήν Ευρώπη, Άσία καί Άφρική, όταν διαπίστωσε κυρίως μετά τήν Δ' Σταυροφορία, ότι δέν είναι δυνατή ή "επιστροφή" τών "πλανεμένων" αδελφών στούς κόλπους της μέ πειθώ. Οί επιστρέφοντες στήν Δυτική " Έκκλησία" βρίσκονταν στούς κόλπους της, ακόμη καί όταν διατηρούσαν τό λειτουργικό τυπικό τής εκκλησίας τους. Άρκούσε μονάχα ή προσκόλλησή τους στόν Πάπα καί στά δόγματα τής Δυτικής "Έκκλησίας" Τά αποτελέσματα τής Ουνίας, ήταν θεαματικά. Μέ τή βοήθεια κοσμικών αρχόντων καί μοναχικών ταγμάτων, μέ υποσχέσεις,  πιέσεις, εκβιασμούς καί απάτες κατόρθωσε νά διεισδύσει σέ διάφορες τοπικές Έκκλησίες καί νά εξουδετερώσει ολόκληρες Όρθόδοξες Έκκλησίες όπως τής  Πολωνίας καί τής Λιθουανίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: