Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1902 ἄνοιξε τόν δρόμο στή συμμετοχή μας στήν Οἰκουμενική Κίνηση......

Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1902 ἄνοιξε τόν δρόμο στή συμμετοχή μας στήν Οἰκουμενική Κίνηση, τό Διάγγελμα τοῦ 1920 προετοίμασε τήν εἴσοδό μας στό ΠΣΕ, ἐνῷ ἡ ἐπί Πατριάρχου Ἀθηναγόρα Ἐγκύκλιος τοῦ 1952  λειτούργησε ὡς ὁλοκλήρωση καί ἐπισφράγιση τῆς προγραμματισμένης αὐτῆς πορείας. Γι’ αὐτό μεγάλοι ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ὅπως ὁ Ἰωάννης Καρμίρης καί ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, παρά τήν ἀφοσίωσή τους στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, δέν παρέλειψαν νά ἐκφράσουν τόν δισταγμό τους στά ἀνοίγματα αὐτά καί τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά τίς μέσῳ αὐτῶν δρομολογημένες ἐξελίξεις.
Ὑπεύθυνη ὅμως καί ἀντικειμενική κριτική στήν Οἰκουμενική Κίνηση ἔχει ἀσκήσει ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος (Πόποβιτς), χαρακτηρίζοντας τόν Οἰκουμενισμό μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο:
«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδιά ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὐμανισμῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν . Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις». Καί διερωτᾶται:

«Ἦτο ἄραγε ἀπαραίτητον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, αὐτό τό πανάχραντον Θεανθρώπινον σῶμα καί ὀργανισμός τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, νά ταπεινωθῆ τόσον τερατωδῶς, ὥστε οἱ ἀντιπρόσωποί της θεολόγοι, ἀκόμη καί ἱεράρχαι, νά ἐπιζητοῦν τήν ὀργανικήν μετοχήν καί συμπερίληψιν εἰς τό ΠΣΕ; Ἀλλοίμονον, ἀνήκουστος προδοσία».

π. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Αποστολικός Πατήρ άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Η ΘΕΣΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Του Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα

Εἰς τὰς Θεομητορικὰς ἑορτὰς περιλαμβάνεται καὶ ἡ τῶν Εἰσοδίων τῆς Παρθένου εἰς τὸν ὑπάρχοντα τότε Ναὸν τοῦ Σολομῶντος. Χρονολογικὰ εἶναι ἡ τελευταία θεσπισθεῖσα ἑορτὴ τῆς Πανάγνου. Ὁ πυρήνας αὐτῆς προέρχεται ἐκ τῶν λεγομένων Ἀποκρύφων Εὐαγγελίων, καὶ συγκεκριμένως ἐκ τοῦ Πρωτευαγγελίου τοῦ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. Σ᾽ αὐτὸ γίνεται λόγος διὰ τὸ εὐσεβὲς ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, ὅπου παρέμεινε ἄτεκνο παρὰ τὰς δεήσεις εἰς τὸν Θεὸ διὰ ἀπόκτησιν τέκνου. Τέλος σὲ προχωρημένην ἡλικίαν ἀμφοτέρων δι᾽ ἀγγέλου ἀνήγγειλε ὁ Θεὸς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ διακαοῦς πόθου των. Πάραυτα καὶ μετὰ χαρᾶς ἡ Ἄννα ὑπεσχέθη νὰ τὸ ἀφιερώση εἰς τὸν Θεόν. Ἀφοῦ συνέβη ἡ γέννησις, πλήρης χαρᾶς ἡ Ἄννα ἀνέθρεψε τὴν κόρην Μαρίαν μὲ ὑπέρμετρον ἐνδιαφέρον. Ἐδῶ πρὶν προχωρήσουμε εὐκαιρία νὰ τονισθῆ τοῦτο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 –Θ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται;

Ο κατά Θεόν πλούτος
 «Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και μή εις Θεόν πλουτών».

Η σημερινή ευαγγελική παραβολή είχε σαν αφορμή τη φιλονικία δύο αδελφών πάνω σε κληρονομικά ζητήματα. Ο Κύριος γνώριζε ότι και οι δυο τους είχαν κυριευθεί από την πλεονεξία. Για να βοηθήσει, λοιπόν, όλους μας να αποφύγουμε την αδυναμία αυτή, μας πρόσφερε την παραβολή του άφρονος πλουσίου, με τα τόσα διδακτικά μηνύματα και νοήματα της.

Η υποδούλωση στην ύλη
 Στη συγκεκριμένη παραβολή, βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν κάνει λόγο για τον πλούτο, αλλά για την πλεονεξία του πλουσίου, η οποία τον οδήγησε στην αφροσύνη. Η πλεονεξία είναι πάθος φοβερό που εμπλέκει τον άνθρωπο στα πλοκάμια της αμαρτίας. Τον εγκλωβίζει στα όρια της ειδωλολατρίας και τον καθιστά εντελώς ανελεύθερο.

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ''


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ -ΠΑΤΕΡΕΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Θ ΛΟΥΚΑ. Αβδιού προφήτου, Βαρλαάμ μάρτυρος.

Τὸ ὄνομά του σημαίνει «δοῦλος Κυρίου». Ἔζησε στὸ δεύτερο μισό του 6ου αἰώνα π.Χ., (κατ’ ἄλλη ἐκδοχὴ τὸ 800 π.Χ.), καὶ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγόμενους προφῆτες. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Συχὲμ (ἐκ τοῦ ἀγροῦ Βηθοχαρὰμ ἢ Βαθαχαράμ), καὶ μὲ τὴν σύντομη προφητεία του αὐστηρὰ παρατηρεῖ μὲ ἰσχυρὲς ποιητικὲς ἐκφράσεις τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν πτώση τοῦ Ἰσραήλ. Νὰ τί λέει χαρακτηριστικὰ γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια: 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης.":

ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΓΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ?? ΔΙΟΤΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ !!!

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016. ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ !
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/08/1920-2016.html

Προς τον λαό! Ένα ιστορικό ερώτημα

ΠΗΓΗ:http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_132.html#more

(ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ "ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ")


Αγαπητοί,
Ο πατήρ Νικηφόρος απ΄όταν ήμασταν παιδιά και φτάναμε στα σκαλοπάτια του Επισκοπίου Πτολεμαΐδας μας καλωσόριζε με ένα λόγο αγαθό.
«Είστε έτοιμοι να πάμε;». Πού, τον ρωτούσαμε κάθε φορά! Και εκείνος μας απαντούσε «Στον παράδεισο βρε παιδιά, είστε έτοιμοι να πάμε;»...

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                                                                           
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Τα φλωρία του Πάπα εξαγοράζουν τας συνειδήσεις των ενδεών και λιποψυχησάντων.

Η επάρατος ένωσις αποφασίζεται. Ομιλία του βασιλέως και θρήνος κυνός.                                                                                                                   
Οι μη λατινοφρονήσαντες ευρίσκοντο εις τρομεράν ένδειαν, ώστε δια να ζήσουν ηναγκάζοντο να πωλούν ή να ενεχυριάζουν ό,τι και αν είχον και αυτά τα ενδύματά των, διότι δεν εδίδετο εις αυτούς το σιτηρέσιον του Πάπα, συνεργούντος εις τούτο και του σατανικού Πρωτοσυγκέλλου Γρηγορίου, ως ο ίδιος αναιδώς ωμολόγει. Γνωρίζων την μεγάλην πτωχείαν των ημετέρων ο λατινοφρονήσας Μητροπολίτης Δωρόθεος επρότεινεν εις τους Λατίνους να τω δώσωσι χρήματα, ίνα δώση ταύτα εις ωρισμένα πρόσωπα και πείση αυτά να υπογράψωσι την ένωσιν.

π.Θ. Ζήσης, Ο αποστ. Πατήρ άγ. Ιγνάτιος Αντιοχείας (ο θεοφόρος) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Νυν κακοπαθήσωμεν ως στρατιώται Χριστού -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Καθηγητού ΑΠΘ

Ηχεί δυσάρεστα στ΄ αυτιά μας ο λόγος περί στρατού και πολέμου σε μια εποχή που – το αντιλαμβανόμαστε όλοι – η ειρήνη είναι επικίνδυνα εύθραυστη και εναγώνιοι οι λαοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να την διατηρήσουν. Υπάρχει, ωστόσο, ένας πόλεμος, που εξασφαλίζει την πραγματική ειρήνη. Δεν έχει σχέση με τους στρατούς και τα όπλα αυτού του κόσμου. Είναι πόλεμος απόλεμος, πνευματικός, αόρατος. Κι είμαστε επιστρατευμένοι σ΄ αυτόν όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία εδώ στη γη ονομάζεται στρατευομένη Εκκλησία. Όλοι οι χριστιανοί, κλήρος και λαός, μεγάλοι και μικροί, άνδρες και γυναίκες, από την ώρα που βγήκαμε από την κολυμβήθρα πολιτογραφημένοι στην βασιλεία του Θεού κι ενταγμένοι στη δική Του οικογένεια, μέχρι την ύστερη στιγμή της ζωής μας είμαστε στρατιώτες, στρατευμένοι στην καλή στρατεία της Εκκλησίας.

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ... ΒΑΠΤΙΣΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΔΟΞΑ... ΙΚΕΤΕΥΣΑΤΕ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Πλάτωνος, Ρωμανού, Αναστασίου νεομαρτύρων Παραμυθίας.

Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας τῆς Μ. Ἀσίας, καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρα Ἀντιόχου. Σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες, διότι διακήρυττε τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα Ἀγριππίνο. Ὁ Ἀγριππίνος βλέποντας τὴν ὡραιότητα τοῦ νέου καὶ γνωρίζοντας ὅτι κατεῖχε περιουσία, προσπάθησε νὰ τὸν ἑλκύσει μὲ κολακεῖες. Ὅμως ὁ Ἅγιος Πλάτων ἀρνήθηκε καὶ συνέχισε νὰ διακηρύττει τὴν πίστη του στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ Θεό.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (Πατρολογία 99, ΙΙ76) μας λέγει:

«Το κοινωνείν μετά των αιρετικών δεν είναι αρετή, αλλά βαρειά αμαρτία, ίση προς μοιχείαν. Γι᾽ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει εκείνος, που επικοινωνεί με την αίρεσιν, ούτε τότε γίνεται φίλος του Θεού, αλλά εχθρός του. Γι᾽ αυτό πρέπει να επιμένουμε σε ακοινωνησία προς τους αιρετικούς μέχρι θανάτου, καν εξορία πρόκειται, καν ξίφος στιλβούται, καν πυρ ανάπτεται».


Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας, λέγει καθαρά για τους αιρετικούς: «Μη λαμβάνεται αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε» (Β/ Ιω. 10). 

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: Προσευχόμεθα προς τον Θεόν να Τον φωτίσει να συνειδητοποιήσει την τραγικότητα των λόγων Του.

Εκφράζουμε και πάλιν την βαθύτατη θλίψη μας για όσα κακόδοξα διεκήρυξε ο Μακαριώτατος Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρώμη, με τα οποία αναδεικνύεται ως διαπρύσιος κήρυκας του Πανθρησκειακού Οικουμενισμού. Προσευχόμεθα προς τον Θεόν να Τον φωτίσει να συνειδητοποιήσει την τραγικότητα των λόγων Του. Τον παρακαλούμε δε να λάβει ιδιαιτέρως υπ’ όψιν Του την παραγγελία, που δίδει το Άγιο Πνεύμα διά του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου προς τον Επίσκοπο της εν Εφέσω Εκκλησίας: «Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον. Ει δε μη έρχομαί σοι και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης» (Αποκ. 2,5). 

Άγιο Όρος: Μοναχός αποθεώνει Χρυσή Αυγή!

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Άγιο Όρος: Μοναχός αποθεώνει Χρυσή Αυγή!":


Ο Θεός εκτός απο όλα τα άλλα μας έδωσε και μυαλό και μάτια και αυτιά ώστε να τα χρησιμοποιούμε για όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή και εφόσον δεν έχουμε Ουράνιο Φωτισμό. Δεν μπορείς όχι μόνο να μην προσπαθείς να συνετίσεις αυτούς που μπερδεύουν Ορθοδοξία Ολύμπιους Δαίμονες και γνωστικισμό αλλά να τους αποθεώνεις και παράλληλα να θεωρείς ότι μονάζεις για να κερδίσεις τον Παράδεισο. Αν όλοι ήταν έτσι τώρα δεν θα είχαμε Ορθοδοξία.

O Kαλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Σε δίκη (με τον αντιρατσιστικό νόμο) για κείμενο κατά των ομοφυλοφίλων

Σε δικαστική περιπέτεια, με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, οδηγείται ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος (φωτό), με αφορμή κείμενό του κατά των ομοφυλοφίλων.
Ειδικότερα, ο κ. Αμβρόσιος θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου, μετά τη μήνυση που υπέβαλε εναντίον του ομάδα εννέα πολιτών.

H σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;
Η μεγάλη δυστυχία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν οι τερμίτες οικουμενιστές, που καταστρέφουν την Εκκλησία, αλλά οι  «καλοί» χριστιανοί , που σιωπούν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού μας!

Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

΄Οποιος, και κατά το παραμικρό παραβαίνει την ορθή πίστη είναι αιρετικός!

α. Ο Μέγας Αθανάσιος αναφερόμενος σε όποιον εκπίπτει από την Ορθόδοξη 
αλήθεια δεν είναι δυνατό να καλείται καν χριστιανός. «…ούτ’ αν είη, ούτ’ αν λέγοιτο χριστιανός» (
P.G. 26, 596A.) 
β. Κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά, εκβάλλονται της Εκκλησίας και αναθέματι καθυποβάλλονται πάντες οι εκπίπτοντες της Ορθοδόξου Πίστεως και μη «ομολογούντες και πιστεύοντες ως το Πνεύμα το Άγιον προεμήνυσε δια των Προφητών, ως ο Κύριος εθέσπισε δια σαρκός ημίν επιφανείας, ως οι Απόστολοι εκήρυξαν πεμφθέντες υπ’ Αυτού, ως οι Πατέρες ημών και διάδοχοι εκείνων εδίδαξαν ημάς…» ( παρά Ι. Καρμίρη, ΔΣΜ, Α΄ σ. 345, Αθήναι 1952)
 
γ. Κατά τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως του 1724:
 
«Εκείνοι οπού αποσκιρτήσουσιν από την ευσέβειαν και αφήσουσι μεν τα
 
πάτρια και ορθά της πίστεως ημών δόγματα και τας κοινάς παραδόσεις της Εκκλησίας, περιπέσωσι δε και εξολισθήσωσιν εις νεωτερισμούς και αλλοκότους υπολήψεις και έθη ετερόδοξα και παραχαράξωσι και νοθεύσωσι την της ευσεβείας αλήθειαν, οι τοιούτοι ούτε πλέον είναι, ούτε ονομάζονται τη αληθεία Χριστιανοί, αλλ’ ως ετερόδοξοι και νεωτεριστάς εκκόπτοντας και χωρίζοντας της εκκλησιαστικής και χριστιανικής ολομελείας και της ιεράς μάνδρας εκβάλλοντας ως πρόβατα ψωριώντα και μέλη σεσηπότα (
Mansi, 37, 209)! 

π.Ν. Μανώλης, Ο άγ. Σπυρίδων & οι Παπικοί- Ο άγ. Φύλακας Άγγελος [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας

Με την παράκληση να δημοσιευθεί το κείμενο που ακολουθεί
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας εκ της Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου.


Ύμνοι στα Εισόδια της Κυρίας Θεοτόκου μας -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου Κων/λεως.

Γεννήθηκε περίπου τὸ 210 μὲ 215 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ εἶχαν μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Μετὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσή του, ὁ Γρηγόριος μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀθηνόδωρο πῆγαν στὴ Βηρυτὸ γιὰ νὰ σπουδάσουν νομικά. Ὁ Θεὸς ὅμως εἶχε ἄλλα σχέδια γιὰ τὸ Γρηγόριο. Ὅταν περνοῦσε ἀπὸ τὴν Καισαρεία, ἄκουσε τὸ δεινὸ ἑρμηνευτή τῶν Γραφῶν, Ὠριγένη. Ὁ Γρηγόριος τόσο πολὺ ἐνθουσιάστηκε μαζί του, ὥστε ἄφησε τὰ νομικὰ καὶ διετέλεσε ἐπὶ χρόνια μαθητής του. Κατόπιν πῆγε στὴν Ἀλεξάνδρεια, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψε στὴ Νεοκαισάρεια μὲ πλήρη θεολογικὴ μόρφωση καὶ ἅγιο ζῆλο.

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : η θεωρία του βολέματος και του χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.

Ιουστίνος αμαρτωλός προς φανατικούς καλεντιάριους :

Και ο Ιούδας αναθεματίστηκε, ήτοι αποκόπηκε  μόνος του  του μυστικού δείπνου προς προδοσίαν. Την συνέχεια την γνωρίζουμε όλοι μας. Όταν όμως επιχείρησε να κρεμαστεί, το έλεος του Κυρίου, ναι αυτό το έλεος του Κυρίου, ΄λύγισε το κλαδί για να μην πνιγεί ο προδότης. Αυτός όμως απελάκτησε και πήγε στην κόλαση...

Τι βλέπουμε λοιπόν  εδώ; Έναν αφορισμένο και  αναθεματισμένο Ιούδα , που όμως την τελευταία στιγμή το έλεος του Κυρίου , ναι το έλεος του Κυρίου, του δίνει την ευκαιρία να  μπορεί να σωθεί με μετάνοια την τελευταία στιγμήν. Αυτός όμως απελάκτησεν.

Παράδειγμα δεύτερον.

Ο ληστής στον  Σταυρό. Τι βλέπουμε εδώ; Έναν αναθεματισμένο, κρεμασμένο, κατηραμένο, να ομολογεί όμως, μέσα στους πόνους του Σταυρού, την αληθινήν πίστιν την τελευταία στιγμή. Και να μπαίνει πρώτος στον Παράδεισον!

Παράδειγμα τρίτον.

Τι είδαμε στη κοίμηση ενός επισκόπου ,του κυρού Χρυσοστόμου Μάνης, που μνημόνευε Βαρθολομαίον; Τρόμο και φόβο και οδυρμό ψυχής, ισχυρά μετάνοια με τρεμάμενη και λυγμώδη φωνή, και ηχηρά ομολογία κατά της πανθρησκείας του οικουμενισμού. Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε εχέφρονα άνθρωπο, να  δεί αυτήν την εικόνα και  να μην καταλάβει ότι εδώ μπροστά μας  έχουμε έναν μετανοημένο επίσκοπο που βλέπει την κατάντια του οικουμενισμού στην Ελλάδα, και τρέμει την ώρα της κρίσεως, γιατί προαισθάνεται το τέλος του -και το δείχνει με φανερό  τρόπο γιατί η φωνή του τρέμει και κλαίει-  και μετανοεί δημόσια ομολογώντας την αλήθεια της πίστεώς μας! Ναί, εδώ έχουμε την πλέον τρανταχτή  δημόσια μετάνοια επισκόπου  για τον οικουμενισμό!

Ποιός δεν είδε την σκηνή που ο Κυρός Χρυσόστομος δείχνει, ναι δείχνει με το χέρι του τον Κύριο σε άκρα ταπείνωση και να ομολογεί την Πίστιν με δάκρυα! Ποιός δεν άκουσε την φωνή του να τρέμει, όταν είπε ότι ό ναός αυτός "έχει μίαν ιδιαιτέραν μυστικοπάθειαν και χάριν" προαισθανόμενος εκείνη την στιγμή ότι θα παραδώσει σε λίγο την ψυχήν του στον Κύριον;  Εαν λοιπόν  εγώ ήμουνα Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος, θα το έβαζα  το βίντεο κάθε ημέρα, για να το βλέπουν ως παράδειγμα  οι επίσκοποι της "νέας εκκλησίας" του Βαρθολομαίου, μήπως και μετανοήσουν ως ο ληστής και ο κυρός Χρυσόστομος Μάνης! Διότι οι σημερινοί επίσκοποι μοιάζουν πολύ με ληστές . Ακόμη χειρότεροι. Είναι ληστές ψυχών! Αν όμως μετανοήσουν, σώζονται. Και ας είναι και αναθεματισμένοι απο τους κανόνες!

Αυτά λοιπόν για την μετάνοια των αφορισμένων και για το έλεος του Κυρίου που "σε παίρνει όπου σε βρεί εν μετανοία".....
***


Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ιουστίνος αμαρτωλός προς φανατικούς καλεντιάριου...":

Η αιρεση της αγαπολογίας
Οι Πατέρες των οικουμενικών συνόδων πρεπει να ηταν πολύ κακοί ανθρωποι τελικα που αναθεμάτισαν όλους τους αιρετικούς, ειδικά αυτό το πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα της 7ης ..δεν καταπίνετε με τίποτα
Ιουστίνε, το θεολογείν δεν είναι για όλους

φιλικά
***

Ο sotirio άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ιουστίνος αμαρτωλός προς φανατικούς καλεντιάριου...":

Ας μη ξευτελίζουμε τις έννοιες γιατί θα μας κοροϊδεύουν οι σχησματο αιρετικοί παλαιοημερολογήτες .

μετανοώ = αλλάζω νούν συνειδητοποιώ και παραδέχομαι τα λάθη μου τις αμαρτίες μου και υπόσχομαι ότι θα αλλάξω τη ζωή μου.
Ήταν οικουμενιστής και άλλαξε νούν ?

Έχετε να μας δείξετε έστω έναν οικουμενιστικό λόγο ή πράξη που να μαρτυρεί οικουμενιστικό φρόνημα εκτός της μνημόνευσης των αποστατών ?

Δεν ήταν οικουμενιστής . Αλλά έστω ότι ήταν που ΔΕΝ ΉΤΑΝ . Είπε : "έκανα λάθος το παραδέχομαι ζητώ συγνώμη και αλλάζω ?" Οχι δεν το είπε .
Πως το λοιπόν μετανόησε ?

Ορθόδοξο ήταν φαινομενικά πάντα και το κήρυγμα του
Ορθόδοξη ήταν φαινομενικά πάντα και η βιωτή του .

Πλήν όμως ΜΝΗΜΌΝΕΥΕ και τούτο πράττω στην καλύτερη περίπτωση που θα πάει ?
Που αλλού απο εκείνο τον τόπο που που στην καλύτερη περίσταση θα πάνε αυτοί που μνημόνευε ?

Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση ο Βαρθολομαίος και κάθε επίσκοπος που μνημονεύει Βαρθολομαίο , κάθε ένας ιερέας που μνημονεύει αυτούς τους επισκόπους ... και κάθε λαϊκός που εκκλησιάζεται με αυτούς ?


Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση κάθε επίσκοπος του Πάπα ,κάθε επίσκοπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου "Εκκλησιών" και κάθε ένας που τους μνημονεύει .... ??

Θλίψις και σιωπή του Αγίου Μάρκου δια την γενικήν των Ανατολικών κατάπτωσιν. -- από τα πρακτικά της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας

Αγανακτήσας ο θείος Μάρκος δια την αναίδειαν και το θράσος αυτών και βλέπων ότι πάντες σχεδόν ήσαν έτοιμοι να παραδοθώσιν εις τον λατινισμόν εσιώπησε και εις καμμίαν από τας μετέπειτα συνελεύσεις δεν έλαβε πλέον τον λόγον. Αλλ’ αν και εσίγησε το θείον εκείνο στόμα, το τέλος θα δείξη εις ημάς τον Άγιον νικητήν και τροπαιούχον. Αφού έπαυσεν ο Άγιος Μάρκος, εις άλλην συνέλευσιν ο Νικαίας ανέγνωσε τα υπό του Βέκκου συντεθέντα διεφθαρμένα ρητά των Αγίων, τα οποία αμέσως ο Πατριάρχης Ιωσήφ εδέχθη ως γνήσια και εδέχθη και το «και εκ του Υιού» με άλλους δέκα Αρχιερείς. Εις τούτο αντετάχθησαν ο Ηρακλείας Αντώνιος, ο Μονεμβασίας Δοσίθεος και ο Αγχιάλου Σωφρόνιος. Αλλ’ ο βασιλεύς επέμενεν εις την ένωσιν, προβάλλων τον κίνδυνον της πατρίδος και εις το τέλος πάντες εκρημνίσθησαν εις το βάραθρον του λατινισμού, άλλοι με απειλάς, άλλοι με κολακείας και ελπίδας, και άλλοι με τραπέζας αβράς. Ο δε κακομήχανος Πατριάρχης, προσκαλεσάμενος τους αντιλέγοντας ακόμη, κατώρθωσε να τους παρασύρη με την γνώμην του. Τέλος προσεκάλεσε και τον Άγιον Μάρκον και ήρχισε να τον παρακαλή να συμφωνήση και αυτός εις την ένωσιν, δια την ωφέλειαν του Γένους ημών. Πλην δεν εύρε κάλαμον υπό του ανέμου σαλευόμενον, αλλά μάλλον ψυχήν αδαμαντίνην και ανένδοτον.

Συνεχίζεται 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης


Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ -- Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους »

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ἐκφράζουμε τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή μας γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους, ἀνευθυνοϋπεύθυνους κυβερνῶντες, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. 

1. To περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμὴ » καὶ οἱ φορεῖς μας: « Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν », Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὶς ἀνέσεις τους καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν, στὶς νεροποντές, στὶς παγωνιὲς καὶ στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ πνίγωνται στὶς λάσπες, νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ νὰ χάνουν καὶ τὶς ζωὲς τους λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ κολυμποῦν στόν λίβα, στὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.

ΚΑΙ Η ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΛΠ -- του Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου

Σ.σ. Η "Ορθόδοξη Φωνή" συμφωνεί με τα γραπτά σας, όχι με τα έργα σας. Μνημονεύετε και κοινωνείτε με τον προδότη της Ορθοδοξίας κ. Βαρθολομαίο, τον εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της. Είναι αυτή η διαγωγή σας, ιδία με αυτήν που ακολούθησαν σε ανάλογες περιπτώσεις οι Ποιμένες της διαχρονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας;

«Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος». 

***

Το κείμενο του Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου:


________Μεγάλη θλίψη προκάλεσαν στην ψυχή όλων μας οι μεγάλες και δυσπερίγραπτες καταστροφές, που έγιναν τίς πρωϊνές ώρες της  Τετάρτης  15ης Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή της Μάνδρας. Δεν μπορούμε ακόμη να χωνέψουμε την απώλεια δεκαπέντε (15) αδελφών μας, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί από τα πλημμυρισμένα ύδατα, καθώς επίσης τις τραγικές εικόνες καταστροφής, που είδαν τα μάτια μας στην οθόνη της τηλεοράσεως. Φορτηγά αυτοκίνητα, νταλίκες, είχαν παρασυρθή από τα χειμαρρώδη νερά της βροχής, επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα είχαν στηθή όρθια σε τοίχους οικιών, άλλα είχαν μεταμορφωθή σε όγκο από παληοσίδερα κ.ού.κ.!
_______Οι προσπάθειες των Σωστικών Συνεργείων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήσαν αξιοθαύμαστες!
_______Τα τηλεοπτικά Συνεργεία κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μας απεικονίσουν την τραγική καταστροφή.
_______Οι τηλεοπτικοί αστέρες στα διάφορα πάνελς επίσης αφιέρωσαν πολύν χρόνο, στην προσπάθεια να μας περιγράψουν και να μας εξηγήσουν τα τραγικά αυτά φυσικά φαινόμενα.

Τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας εκ της Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Με την παράκληση να δημοσιευθεί το κείμενο που ακολουθεί
Σας ευχαριστούμε πολύ!Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου πρόκειται να έρθει το Σάββατο 18 Νοεμβρίου και να τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Οδηγητρίας που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ για τους χριστιανούς που πάνε στις εκκλησίες της παν αίρεσης -- γράφει ο αδελφός μας Σωτήριος Ζουρίδης

Ο Άγιος Ανατόλιος της Οπτινα έκανε αναφορά σε όσους ποντάροντας στο ΕΛΕΟΣ του Θεού και δεν αποτειχιζονται . " Αὐτοί θά ἀποκοιμίζουν τήν συνείδησή τους μέ τό νά λένε "ἐμεῖς συντηροῦμε καί σώζουμε τό μοναστήρι, καί ὁ Κύριος θά μᾶς συγχωρήση". Πλην όμως έλεγε οτι δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ για τους χριστιανούς που πάνε στις εκκλησίες της παν αίρεσης 

Ο αγιος Γερμανός Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240):"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς".

Βεβαίως είπε ο Κυριος Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
Πλην όμως για όποιο ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ η Ιερή παράδοση ΒΟΑ για της συνέπειες που έχει όποιος δεν κάνει οτι πρέπει

Είναι η 3 φορά που πατριάρχης μνημονεύει Πάπα και η ιερή παράδοση ΒΟΑ για το υποχρεωτικό της Διακοπής Μνημοσύνου ! Οχι μόνο γιατί έχουμε σαφείς εξειδικευμένες εντολές αγίων Πατριαρχών και συνόδων αλλά και το ζωντανό παράδειγμα των αγίων μαρτύρων που μαρτύρησαν ΑΚΡΙΒΩΣ για να μην μνημονεύσουν τον μνημονεύονται Πάπα πατριάρχη .(Περιπτώσεις Βέκκου , Μητροφάνη Β΄. Γρηγόριο Μάμμα ...)αλλά και εξ ουρανού σημεία όπως παρέμβαση της Παναγίας , θαύμα του Αγ Σπυρίδωνα , τυμπανιαίοι νεκροί όσοι μνημόνευσαν κτλ


***
Προς αδελφόν Σωτήριον Ιουστίνος αμαρτωλός :
 Ο γέρων Ανατόλιος αναφέρεται στην παναιρετική συναγωγή του Αντιχρίστου. Όταν δηλαδή θα υπάρχει πανθρησκειακή παναιρετική ένωση με πατριάρχη - βασιλέα τον ίδιο τον Αντίχριστο. Τότε δεν θα υπάρχει έλεος διότι όλοι θα είναι σφραγισμένοι.
Μέχρι τότε όμως υπάρχει έλεος απο τον Κύριο και ευτυχώς ,που δεν έχει εξουσία να  κρίνει τον κόσμο ο αδελφός Σωτήριος,αλλιώς όλοι θα  χανόμασταν....

 Σύνεσις αγαπητέ, όχι φανατισμός...
***


+Ιερομ. Γρηγόριος Ζιωγος
Προς αφελφό Ιουστίνο τον αμαρτωλό.

Εν πρώτοις δηλώνω, χαίρω πολύ συνάδελφος

Κατά δευτερον ριξε μια ματιά στους κανόνες του πηδαλίου
αποστολικοί 31 - 45 - 46 - 47 - 68
Μ. Βασιλειου τον 1ο [ επικυρωμενο απο την ΣΤ οικουμενική ]

Και διαβασε καλά την κατωτερω απόφαση της Γ΄Οικουμενικής

ΤΗΣ Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΩΝ Δ’
Και ούτος ο παρών κανών παρομοίως με τον ανωτέρω διαλαμβάνει για τους κληρικούς εκείνους οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει να φρονώσιν η να διδάσκωσι το δόγμα του Νεστορίου και του ομόφρονος Κελεστίου, λέγων ότι εκρίθη δίκαιον από την αγίαν Σύνοδον, να είναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους καθηρημένοι.

ΚΑΝΩΝ Ζ’
…Εκείνοι δε όπου τολμήσουν η να συνθέσουν άλλο σύμβολο της πίστεως, η να πραβάλλουσιν αυτό εις το φανερόν, και να προσφέρουν εις τους Ελλήνων και Ιουδαίων και αιρετικών επιστρέφοντας προς την της αληθείας επίγνωσιν, οι τοιούτοι ει μεν επίσκοποι ώσι, και κληρικοί, να είναι της επισκοπής και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί, να αναθεματίζονται. Παρομοίως δε και όσοι φανερωθούν πως φρονούν καθ’ αυτούς η διδάσκουν τους άλλους τα μιαρά και αιρετικά περί της ενανθρωπήσεως του μονογενούς Υιού του Θεού του Νεστορίου δόγματα, τα περιεχόμενα εις την υπ’ αυτού μεν συντεθείσαν έκθεσιν πίστεως, κομισθείσαν δε εις την Σύνοδον ταύτην από τον Πρεσβύτερον Χαρίσιον και ούτοι λέγω, ει μεν επίσκοποι ώσι και κληρικοί, να είναι καθηρημένοι, και της επισκοπής και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί να αναθεματίζονται, ως προείπωμεν.


+ΙΓΖ
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ από τα παραπάνω προκύπτει ότι αυτός που συνθέτει άλλο σύμβολο της πίστεως και τολμά ν΄αντιστρατεύεται τις αποφάσεις των οικουμενικών Συνόδων τότε να είναι καθηρημένος, αφορισμένος, και παρά τις επιταγές των οικουμενικών αποφάσεων και ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ.

Αφήνω τον μεσο νου να σκεφτεί οι οικουμενιστες που βρίσκονται

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΙΣ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Ματθαίου ευαγγελιστού.

Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος καταγόταν ἀπὸ τὴν Γαλιλαία. Προτοῦ γίνει μαθητὴς τοῦ Κυρίου ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη καὶ ὀνομαζόταν Λευΐ.
Μία μέρα καὶ ἐνῶ καθόταν στὸ τελωνεῖο του, ἔξω ἀπὸ τὴν Καπερναοῦμ, τὸν πλησίασε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν ἀκολουθήσει.

Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης: Προς Νέα Εκκλησία (Μέρος στ΄)

(Απάντηση στο κείμενο του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου Κατερέλου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;»)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/10/blog-post_29.html

Νικολάου Μάννη
 εκπαιδευτικού

ΙΑ. Ξεκινώντας το επόμενο κεφάλαιο («Διαχριστιανικοὶ Διάλογοι») ο Σ. προβαίνει σε μια διάκριση που αφορά τον Οικουμενισμό. Συγκεκριμένα τον διαχωρίζει σε «οἰκουμενισμὸ τῆς ἐπιστροφῆς» και «οἰκουμενισμὸ τῆς ἐνσωμάτωσης». Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια διαχωρισμού του Οικουμενισμού σε «καλό» και «κακό», όπου σύμφωνα με τον πρώτο όλοι θα επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ σύμφωνα με τον δεύτερο όλοι θα ενσωματωθούν σε μια «Νέα Εκκλησία».

Ο αδελφός μας Σωτήριος Ζουρίδης σχολιάζει στην "Κατάνυξη" για τον κοιμηθέντα Μητρ. Μάνης :

Τόσα χρόνια αγώνα που χρησίμευσαν ?
Λέτε να παίρνει μια θέση στην θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων
διά την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού ?
Λέτε να παίρνει μια θέση διπλα στους οσιομάρτυρας Ζωγραφίτας.?
ή στους οσιομάρτυρας Βατοπαιδινούς.?
ή στους οσιομάρτυρας Ιβηρίτας.?
ή στους οσιομάρτυρας Καντάρας της Κύπρου?
ή στους οσιομάρτυρας Καρεώτας.?
ή στους 12 οσιομάρτυρας Κουτλουμουσιανούς.?
ή στους οσιομάρτυρας Ξενοφωντινούς.?
Λέτε να παίρνει μια θέση δίπλα στον Αγιο Μάρκο τον Ευγενικό
στη ἐπουράνια θριαμβεύουσα Ἐκκλησία?

Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση ο Βαρθολομαίος και κάθε επίσκοπος που μνημονεύει Βαρθολομαίο , κάθε ένας ιερέας που μνημονεύει αυτούς τους επισκόπους ... και κάθε λαϊκός που εκκλησιάζεται με αυτούς ?

Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση κάθε επίσκοπος του Πάπα ,κάθε επίσκοπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου "Εκκλησιών" και κάθε ένας που τους μνημονεύει .... ??

«Εἴπερ ἀληθής ὁ λόγος· «Ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται καί ὁ κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷ». Ἐφ' ᾧ καί τανῦν ἐγκαλούμεθα, διότι τινά τῶν ὑποκρινομένων ὀρθοδοξεῖν, κοινωνοῦντα δέ τῇ αἱρέσει μέχρι παντός ἀπηγορεύσαμεν ὑπό ὀρθοδόξου ἐν ἱεροῖς μνημοσύνοις ἀναφέρεσθαι κατά τήν θείαν μυσταγωγίαν. Εἰ μέν γάρ προέφθασε, κἄν ἐν τῷ θανάτῳ, δι' ἐξομολογήσεως τυχεῖν τῶν ἁγιασμάτων, ἦν ἄν ὑπέρ αὐτοῦ ἀναφοράν ποιεῖσθαι τόν ὀρθόδοξον. Ἐπεί δέ κοινωνῶν τῇ αἱρέσει ἀπεβίῳ, πῶς δυνατόν ἐντετάχθαι τόν τοιοῦτον ἐν ὀρθοδόξῳ κοινωνίᾳ; Καί γοῦν φησιν ὁ ἱερός Ἀπόστολος· «Τό ποτήριον τῆς εὐλογίας, ὅ εὐλογοῦμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; τόν ἄρτον ὅν κλῶμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν». Οὐκοῦν κατά τό ἀνάλογον καί ἡ κοινωνία τοῦ αἱρετικοῦ ἄρτου καί τοῦ ποτηρίου τῆς ἀντικειμένης μερίδος ἐστίν· καί τό ἕν σῶμα ἠλλοτριωμένον Χριστοῦ τούς ἐπικοινωνοῦντας ἀπεργάζεται· ἐπεί μηδεμία «κοινωνία φωτί πρός σκότος, οὐδέ μετοχή δικαιοσύνης καί ἀνομίας, οὐδέ μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου, οὐδέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων», καθώς ἀλλαχοῦ ὁ αὐτός ἐξεβόησεν. Ἀλλ' ὑπέρ μέν τῶν τοιούτων θρηνητέον καί προσευκτέον ὑπέρ τῶν ἔτι ζώντων ἐκπεφευγέναι αὐτούς τῶν τοῦ διαβόλου βρόχων» (Μικρά κατήχησις 129) (σελ. 362-363).

Δεν ήταν Αρχιερείς του Θεού και ο Ἄννας καὶ ο Καϊάφας ?
Η μήπως έλεγε ψέματα αυτός που έλεγε :

«Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἢ μετ᾿ αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός»

***
Προς αδελφόν Σωτήριον απο Ιουστίνον αμαρτωλόν

-Και αν ο Κύριος εδέχθη το κήρυγμα του κυρού Χρυσοστόμου  εναντίον της πανθρησκείας και του  οικουμενισμού ως μετάνοιαν και μαρτυρίαν; Τι λένε οι Πατέρες επ' αυτού;
***
Ο sotirio άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας :

"Ὁ Oἰκουμενισμός; Εἶνε ἡ αἵρεσι ὅλων τῶν αἱρέσεων! Ἡ πτῶσι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς ἰδίους της τοὺς ὑπηρέτες, τὰ ὄργανα τῆς Δύσης. Τὰ ἀποτελέσματά του εἶνε τὰ σάπια συντρίμμια ποὺ πέφτουν, ἀκόμα κι ἂν εἶνε ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοὶ ἢ λαϊκοί...
Ἂς ἐπιστρέψουμε στὴν ἁγία παράδοσι, στὰ δόγματα καὶ στοὺς κανόνες τῶν ἁγίων πατέρων, τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων. Διαφορετικά, θὰ πᾶμε στὴν κόλασι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπισκόπων μας! Θεὸς φυλάξοι!"

π. Ἀρσένιος Μπόκα ο θαυματουργός (1910 - 1989) Πηγή: http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_644.html#more

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο αδελφός μας Σωτήριος Ζουρίδης σχολιάζει στην "Κα...":

Το κήρυγμα του επισκόπου ακριβώς έγινε η καταδίκη του.
Καταδικάζει τον οικουμενισμό, και μνημόνευσε τους οικουμενιστές 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Εορτή Αγίας Σκέπης [mp3 - 2016]


Πρόσκληση της Επιτροπής Εθνικής Μνήμης

Η Επιτροπή Εθνικής Μνήμης σας καλεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 17:00 στο ξενοδοχείο Athens Oscar (Φιλαδέλφειας 25 & Σάμου – πλησίον σταθμού Λαρίσης) στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα :
 «Οι διώξεις εναντίον της Ορθοδοξίας μας στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης».

Θα ακολουθήσει εκτενής συζήτηση καθώς και προτάσεις επί του τρόπου αντιμετώπισης των νοσηρών φαινομένων της παγκοσμιοποίησης.

5.000 € στο 4ο παιδί από τον Δήμο Γλυφάδας

Ο δήμαρχος Γ. Παπανικολάου στηρίζει έμπρακτα τους πολυτέκνους

Σε μια κίνηση πρωτίστως ουσίας αλλά και ιδιαίτερου συμβολισμού προχωρά ο Δήμος Γλυφάδας, που συνεχίζει να αποδεικνύει ότι βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που έχουν ανάγκη και έχουν πληγεί από τα καταστροφικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, προσφέρει μια τεράστια ανάσα σε νέες πολύτεκνες οικογένειες, αρχίζοντας τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, ύψους 5.000 ευρώ (!), σε μητέρες που αποκτούν τέταρτο τέκνο, αλλά και για κάθε επιπλέον τέκνο. 

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α Π Θ.

1. Ἀπαγορευμένη καὶ ἐπιτρεπόμενη ἀποτείχιση
Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται συχνὰ λόγος γιὰ «ἀποτείχιση» καὶ «ἀποτειχισμένους» πιστούς, μὲ συχνὴ ἐπίσης καὶ μᾶλλον σκόπιμη παρανόηση τοῦ ἐννοιολογικοῦ περιεχομένου αὐτῶν τῶν λέξεων. Τὸ οὐσιαστικὸ ἀποτείχισις παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἀποτειχίζω, τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὰ Λεξικὰ σημαίνει: ὀχυρώνω, ἀποκλείω διὰ τείχους, ἐγείρω μεσότοιχον. Ἑπομένως καὶ ἡ λέξη «ἀποτείχισις» σημαίνει: ἀποκλεισμὸς διὰ τείχους, ὀχύρωσις. Τὸ δὲ τεῖχος ποὺ ὑψώνει κανεὶς γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ καλεῖται ἀποτείχισμα.
Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ χρήση τῆς λέξεως ἀποτείχιση προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιος ἐχθρός, γιὰ τὴν προφύλαξη ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὑψώνει κανεὶς ἕνα τεῖχος. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα ἡ ἔννοια αὐτὴ τῆς ἀποτειχίσεως φραστικὰ εἰσάγεται ἀπὸ τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Μ. Φωτίου (861), ὅπου εἶναι σαφέστατο καὶ ἡλίου φαεινότερο ποιός εἶναι ὁ κίνδυνος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀποτείχιση. Αὐτὸς εἶναι ἡ αἵρεση καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἐπίσκοποι.